W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu yachtilius.pl (również pod nazwą rejsyrodzinne.pl) i usług świadczonych przez ANNA KINASTOWSKA-BRONIKOWSKA „YACHTILIUS”, przetwarzane są Państwa dane osobowe. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat: przetwarzania Państwa danych osobowych przez ANNA KINASTOWSKA-BRONIKOWSKA „YACHTILIUS”, praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywania na stronie yachtilius.pl (rejsyrodzinne.pl) plików cookies, stosowanych środków bezpieczeństwa danych osobowych.

Polityka prywatności zawiera również informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób współpracujących z ANNA KINASTOWSKA-BRONIKOWSKA „YACHTILIUS” oraz wskazanych do kontaktu przez podmioty współpracujące.

Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Anna Kinastowska – Bronikowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA KINASTOWSKA-BRONIKOWSKA „YACHTILIUS”, adres: ul. Kościerzyńska 71, 60-446 Poznań, nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 479.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Kościerzyńska 71, 60-446 Poznań lub pod adresem email: info@yachtilius.pl.

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.

korzystanie z serwisu yachtilius.pl (rejsyrodzinne.pl)

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe (w tym gromadzone na pośrednictwem plików cookies (tzw. ciasteczek) oraz adres IP): w celu udostępniania treści zamieszczonych w serwisie yachtilius.pl (rejsyrodzinne.pl) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu prowadzenia statystyk i analiz - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności osób korzystających z serwisu yachtilius.pl (rejsyrodzinne.pl) w celu udoskonalania świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu rozpatrywania reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na rozpatrywaniu zgłoszonych skargi i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

korzystanie z formularza kontaktowego

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w celu: identyfikacji nadawcy oraz obsługi złożonego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych dobrowolnych, oznaczonych w treści formularza „*” – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia statystyk i analiz - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności osób korzystających z serwisu yachtilius.pl (rejsyrodzinne.pl) w celu udoskonalania świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

odwiedzanie profilu Yachtilius na Facebooku

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jeżeli polubiliście Państwo lub obserwujecie profil Yachtilius na Facebooku lub dodaliście swój komentarz pod postem opublikowanym przez Yachtilius.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu informowania o wydarzeniach, zamieszczania relacji z odbytych rejsów, promowania świadczonych usług, komunikacji i budowaniu relacji z użytkownikami Facebooka a także analizowaniu funkcjonowania i popularności prowadzonego fanpage’a – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu swoich usług i marki w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej (klienci Yachtilius)

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe podane przez Państwa w treści umowy (oraz przekazane przez Państwa dane uczestników imprezy turystycznej) w celu: zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej – w tym dokonania rezerwacji, zakupu biletów, dopełnienia obowiązków rejestracyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. w zakresie archiwizacji, i rachunkowości, obowiązków podatkowych, obowiązków wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w tym rozpatrywania reklamacji iobowiązkowego ubezpieczenia uczestników imprezy turystycznej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO), w celu promowania usług Administratora i badania poziomu satysfakcji klientów - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu i promocji oferowanych usług oraz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

zawarcie umowy z Administratorem (kontrahenci Yachtilius)

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wskazane w treści umowy w celu: - zawarcia i realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), - realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. w zakresie archiwizacji, rachunkowości oraz obowiązków podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO), - w celu promowania usług Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu i promocji oferowanych usług oraz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), - w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

osoby wskazane przez podmioty współpracujące z Administratorem (kontrahentów) jako osoby do kontaktu w sprawie realizacji umowy, pełnomocnicy lub reprezentanci

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe (w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, oznaczenie firmy, funkcja lub stanowisko) w celu: realizacji umowy zawartej w kontrahentem i bieżącego kontaktu i współpracy zawodowej - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymywaniu kontaktów gospodarczych, komunikacji biznesowej oraz zawieraniu i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji kontrahenta - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na weryfikacji umocowania do reprezentowania kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), - w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozyskiwanie danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa – poprzez wypełnienie formularza, umowy lub kwestionariusza – oraz przy okazji Państwa aktywności na stronie internetowej yachtilius.pl (rejsyrodzinne.pl).

W niektórych przypadkach, Administrator uzyskuje dane uczestników imprezy turystycznej (klientów) od podmiotu, z którym zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych (lista załogi – uczestników rejsu).

Dane osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu, pełnomocników lub reprezentantów mogą być pozyskane również od podmiotów, z którymi łączy Państwa umowa/które Państwo reprezentujecie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, świadczenia usług lub korzystania z serwisu. Podanie danych oznaczonych znakiem * jest zawsze dobrowolne i nie wpływa Państwa sytuację.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora takich jak obsługa księgowa, hosting, IT, windykacja, usługi pocztowe czy usługi prawne.

Dane osobowe klientów Administratora mogą być również przekazywane armatorom, podmiotom wspierającym wykonanie umowy dotyczącej zlecenia czarteru jachtu, zakładom ubezpieczeń, liniom lotniczym, hotelom itp. w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych.

Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na czas imprezy turystycznej, Państwa dane osobowe są udostępnianie zakładowi ubezpieczeń w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia – na podstawie Państwa zgody.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy klient wskaże jako armatora podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania umowy, świadczenia usług lub korzystania z serwisu. Po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.

W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, Administrator będzie je przetwarzał do czasu upływu terminów przedawnienia tych roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody Administrator przetwarza dane osobowe aż do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na czynności przetwarzania mające miejsce przed jej wycofaniem.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:

dostępu do treści danych (art. 15 RODO) w tym uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane przez Administratora, celu przetwarzania, odbiorcach danych itd., żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) jeżeli są one niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia danych (art. 17 RODO) np. gdy wycofaliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych, a Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) wyłącznie do ich przechowywania w przypadkach określonych w tym przepisie, przenoszenia danych (art. 20 RODO) do innego wskazanego przez Państwa podmiotu, jeżeli jest taka techniczna możliwość, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 21 RODO) jeżeli przetwarzane są one na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, może ona zostać wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia stosowanie środków zabezpieczających – zarówno fizycznych, sprzętowych jak i stosownego oprogramowania – mających na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem czy zmianą.

Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom do tego nieuprawnionym. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora zobowiązane są do przetwarzania danych z zachowaniem powyższych standardów bezpieczeństwa.

Pliki cookies („ciasteczka”)

Administrator wykorzystuje w serwisie pliki cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Pliki cookies tworzone są na potrzeby aktywnej sesji w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania serwisu yachtilius.pl (rejsyrodzinne.pl).

Korzystanie z przedmiotowych plików nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkowników strony i stosowanym przez niego oprogramowaniu.

Mają Państwo możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w stosowanej przez siebie przeglądarce internetowej w każdej chwili – może to jednak spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu. W celu usunięcia plików cookies należy postępować zgodnie z instrukcją używanej przeglądarki internetowej.

Administrator, tak jak większość serwisów internetowych, przechowuje również zapytania HTTP kierowane do serwera (tzw. logi). Obejmują one m.in. publiczny adres IP podmiotu wchodzącego na konkretną stronę, dokładną datę wejścia oraz informacje dotyczące posiadanej wersji systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. Logi uniemożliwiają ich kojarzenie z konkretnymi osobami. Logi gromadzone są wyłącznie w celach diagnostycznych oraz związanych z bezpieczeństwem serwisu.

Administrator nie stosuje innych rozwiązań technicznych, stanowiących formę ingerencji w sprzęt/oprogramowanie użytkowników serwisu – w tym w postaci wtyczek/dodatków do przeglądarki internetowej.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator dba o aktualność Polityki Prywatności i w razie potrzeby dokonuje w niej zmian.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności 24.06.2019
 

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości to serdecznie zapraszamy do kontaktu z Nami.

YACHTILIUS
ul. Kościerzyńska 71
60-446 Poznań

Tel. kom.: +48 601 40 77 86
Tel/fax: +48 61 849 96 76
Mail: info@yachtilius.pl
www.yachtilius.pl
REGON: 634401685
NIP: 779-115-66-81

Numery kont:
Santander Bank Polska S.A (PLN):
76 1090 1362 0000 0001 1010 6909

Santander Bank Polska S.A (EUR) :
06 1090 1362 0000 0001 1108 9518

SWIFT: WBKPPLPP

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 479.
Do góry
Login
Publish a login form or anything you want to this position.
Register
Publish a registration form or anything you want to this position.